Regulamin szkoleń

 

REGULAMIN KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW i WEBINARÓW
ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Organizator – Pani Dorota Łapa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Orkiszowe Pola Dorota Łapa pod adresem ul. Boya-Żeleńskiego 18, 60-461 Poznań, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i, organ dokonujący wpisu Organizatora do CEiDG: Urząd Miasta Poznania,  NIP: 781-153-87-83, REGON 301667731, BDO: 000086561, tel. kontaktowy: +48 500 834 934, (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 10:00 – 16.00,; e-mail: warsztaty@orkiszowepola.pl;

2.       Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem URL: www.szkola.orkiszowepola.pl  umożliwiająca zawieranie Umów;

3.       Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

4.       Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

5.       Zajęcia – autorskie kursy, warsztaty, szkolenia oraz webinary których program stanowi autorskie opracowanie Organizatora z zakresu dietetyki, nawyków żywieniowych (np. w postaci e-wykładu, e-booka, webinaru, szkolenia, wykładu lub konsultacji on-line) dostępne w wersji elektronicznej (cyfrowej) do odtworzenia na platformie Vimeo, bądź też udostępnione w postaci pliku zawierającego treści cyfrowej w formacie plików .mp3 i/lub materiały z wykładów w formacie plików .pdf, niezapisanej na nośniku materialnym (tj. niezapisane np. na płycie CD, DVD) oferowane do sprzedaży detalicznej, a także możliwość rezerwacji szkolenia wykładu, kursu stacjonarnego w Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii ORKISZOWE POLA EKOSKLEP, sala WARSZTATOWO-WYKŁADOWA, Gabinety SPECJALISTYCZNE ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań;

6.       Strona Zajęć – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Zajęć (m.in. program Zajęć, Cena, termin i/lub miejsce przeprowadzenia Zajęć stacjonarnych), także informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;

7.       Cena – cena brutto za wybrane przez Użytkownika Zajęcia oferowane w Sklepie internetowym;

8.       Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące wybrany przez Zamawiającego Zajęcia złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem;

9.       Konto - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Użytkownikowi m.in. uzyskanie dostępu do nagrania Zajęć na platformie Vimeo, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 

10.   Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

11.   Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

12.   Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

13.   Umowa – umowa o przeprowadzenie Zajęć stacjonarnych, zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnie lub umowa sprzedaży ebooka, dostępu od nagrania wykładu, szkolenia, webinaru, zawarta pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

14.   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

15.   Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

16.   Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);

17.   Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 278.);

18.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 374.);

19.   Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

20.   Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.       Organizator jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do rejestru pod numerem 6/2013 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, i prowadzi działalność w zakresie kursów, szkoleń, warsztatów i webinarów jako Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii ORKISZOWE POLA
EKOSKLEP, sala WARSZTATOWO-WYKŁADOWA, Gabinety SPECJALISTYCZNE
ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań.

2.       Złożenie Zamówienia na Zajęcia oferowane w Sklepie internetowym oraz realizacja Umowy odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.       Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.       Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia treści przekazywanych w trakcie Zajęć. Zakup i odtworzenie treści Zajęć, udział w Zajęciach nie zastępuje leczenia, ani konsultacji z lekarzem specjalistą. Ponadto, Organizator informuje, że celem udostępnienia przez niego Zajęć w Sklepie internetowym jest jedynie przekazanie wiedzy na temat zdrowego żywienia i nawyków żywieniowych.

6.       Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.

7.       W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);      
b. dostęp do Internetu;       
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;   
d. aktywne konto e-mail.

8.       Bezpośredni kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt. Wszelkie dane kontaktowe do Organizatora podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt.

9.       Organizator informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

1.       Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom zawieranie Umów za pośrednictwem Sklepu internetowego z wykorzystaniem Konta, usługi przypomnienia Hasła do Konta oraz usługi otrzymywania od Organizatora drogą mailową informacji handlowych, reklamowych, marketingowych (newsletter). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2.       Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika odhaczenia odpowiedniego check-boxu podczas składania Zamówienia lub też wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie.

3.       Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna, jednakże niezbędna w celu uzyskania dostępu do nagrań Zajęć. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Organizatorowi.  Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta wysyłając żądanie jego usunięcia mailowo lub zgłaszając je telefonicznie do Organizatora.

4.       Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę  zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.

5.       Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta lub też lub wpisze adres email w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając takie żądanie do Organizatora mailowo lub pisemnie.

6.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów, chyba że strony postanowią inaczej.

7.       Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:        
a. sposób korzystania z usług przez Użytkownika jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,      
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Organizator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,       
d. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

8.       Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: warsztaty@orkiszowepola.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

9.       Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Organizatora rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową.

 

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE ZAJĘĆ I ZAWARCIE UMOWY:

 

1.       Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym i mieć dostęp do treści nagranych Zajęć Użytkownik musi zarejestrować się i utworzyć Konto.

2.       W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Zajęć, w szczególności wybór innych charakterystycznych dla danego Produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Zajęć, a następnie kliknięcie przycisku „Kup dostęp”,    
c. następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, ewentualnie wskazać żądanie wystawienia faktury VAT i podać dane do jej wystawienia, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Organizatora we wskazane do tego celu pole,    
d. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.  

3.       Wysłanie Zamówienia na Produkty stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Organizatorowi co do zawarcia Umowy zgodnie z treścią Regulaminu.         

4.       Zamawiający otrzymuje od Organizatora:

a.     potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z potwierdzeniem otrzymania przez Organizatora Zamówienia, zawierającą numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Zajęć (lub odnośnik do opisu na Stronie Zajęć w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;

b.     wiadomość z informacją o tym, że Zamówienie jest w trakcie realizacji/ udział Uczestnika w Zajęciach został potwierdzony. Taka wiadomość wysyłana jest po zweryfikowaniu dokonania płatności za Zamówienie. Z chwilą otrzymania ww. informacji mailowej dochodzi do zawarcia Umowy. Umowa zawierana jest w j. polskim. Taka wiadomość od Organizatora stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy.

5.       Składając Zamówienie na Zajęcia, które polegają na uzyskaniu możliwości odtworzenia ebooka, uzyskania dostępu do nagrania szkolenia, warsztatu, webinaru, czy kursu, jak i w każdym przypadku, gdy termin realizacji Zajęć zdalnych lub stacjonarnych jest krótszy niż 14 dni od daty Zamówienia, Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia z Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, co tym samym dla Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy oznacza, iż utraci on prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

6.       Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Zajęć lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

7.       Treści Umów zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określony w zdaniu pierwszym.

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 

1.       Dostępną w Sklepie internetowym formą płatności jest przedpłata za Zamówienie za pomocą systemu płatności elektronicznych poprzez system przelewy24.pl, także przy użyciu także przy użyciu kodu Blik oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

2.       Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie albo wpisuje kod Blik, albo realizuje płatność postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami. Po dokonaniu płatności, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Pay Pro S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

3.       Zamówienia nie opłacone w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy są anulowane.

4.       Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

5.       Niezwłocznie po uregulowaniu Ceny za Zajęcia – tj. po uzyskaniu przez Organizatora informacji z systemu płatności elektronicznych o zapłacie za Zamówienie, Zamawiający otrzymuje zależnie od rodzaju Zajęć: informacje w jaki sposób uzyskać dostęp do e-booka, nagranego webinaru, szkolenia, czy warsztatu, albo informację z linkiem do danych Zajęć, albo też szczegółowe informacje organizacyjne nt. stacjonarnych Zajęć. W przypadku Zajęć realizowanych w formie kursów wideo, dostęp do nich pojawia się na Koncie niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Organizatora. Linki do materiałów dot. Zajęć możliwych do otworzenia na platformie Vimeo ( nagrań, filmów, czy innych materiałów do odtworzenia) dostępne są dla Użytkowników po zalogowaniu do swojego Konta w zakładce „Moje kursy”. Użytkownik ma nieograniczony dostęp do takich nagrań przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy.

6.       W przypadku braku otrzymania informacji mailowej o Zajęciach stacjonarnych do 4 dni przed danymi Zajęciami, Zamawiający proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem.

7.       W przypadku Zajęć stacjonarnych Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć w przypadku niewystarczającej ilości uczestników lub też z uwagi na wymogi reżimu sanitarnego, lub też innych przyczyn niezależnych od Organizatora.  W takiej sytuacji Organizator poinformuje Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed terminem Zajęć i  zaproponuje inny termin Zajęć. W razie braku akceptacji innego terminu Zajęć zaproponowanego przez Organizatora, Organizator zwraca Cenę Zajęć w terminie 14 dni od uzyskania informacji o braku akceptacji nowego terminu Zajęć przez Zamawiającego.

8.       W przypadku rezygnacji Zamawiającego z Zajęć stacjonarnych lub zdalnych, których termin przypada w terminie dłuższym niż 14 dni od zawarcia Umowy oraz jednocześnie rezygnacja została złożona Organizatorowi:

a)       na więcej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zajęć – Organizator zwraca 50% Ceny za Zajęcia,

b)      na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zajęć – Organizator nie zwraca Ceny za Zajęcia.

9.       Zamawiający ma uprawnienie do wskazania innej osoby jako uczestnika Zajęć stacjonarnych za które uregulował Cenę.

10.   Wszelkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom Zajęć chronione są prawem autorskim, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

11.   W przypadku, gdy Zamawiający życzy sobie wystawienia faktury VAT, proszony jest o wskazanie takiego żądania w formularzu zgłoszeniowym Zajęć oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury. Faktura przesyłana jest drogą mailową w postaci pliku w formacie .pdf na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, o której mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VI – REKLAMACJE:

 

1.       Organizator ponosi odpowiedzialność za wady Zajęć (elektronicznych treści cyfrowych Zajęć) zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.       W przypadku stwierdzenia wad Zajęć (np. błąd w odtworzeniu przesłanego pliku, brak treści w wysłanym do Zamawiającego linku po wpływie Ceny za Zamówienie, udostępniony nie taki e-book jaki był przedmiotem Zamówienia), Zamawiający może złożyć reklamację do Organizatora z tytułu rękojmi przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej:  warsztaty@orkiszowepola.pl

3.       Zamawiający, składając reklamację do Organizatora proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Zajęć i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy w razie istotnej wady Zajęć).

4.       Reklamacje dot. realizacji Zajęć należy składać w terminie  do 14 dni od zakończenia Zajęć. Reklamacje  rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email.

5.       Organizator informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Organizatora, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań, poznan.wiih.gov.pl email: adr@poznan.wiih.gov.pl  Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE:

 

1.       Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się z Organizatorem (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego), i/lub korzystając z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną wskazanych w rozdziale III Regulaminu, i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera – przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

2.       W przypadku dokonania Zamówienia, i/lub kontaktu z Organizatorem, i/lub  korzystania z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy/umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta, i/lub subskrypcji newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

3.       Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.

4.       Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII – ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 

1.       Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Organizator informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.       Zgodnie z art. 38. pkt. 13) Ustawy konsumenckiej, Organizator informuje, że Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować Organizatora (Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii ORKISZOWE POLA ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań), e-mail: warszaty@orkiszowepola.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną, Organizator prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4.       Zamawiający będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.        Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6.       Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności.

 

ROZDZIAŁ IX - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

7.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów i Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.

8.       W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, czy Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9.       Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający Konto i/lub subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

10.   Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

11.   Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Poznań, dnia 15 lutego 2022 roku

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta/dane firmy Konsumenta-Przedsiębiorcy

_____________________________________________________

adres zamieszkania/adres siedziby Konsumenta-Przedsiębiorcy

_____________________

telefon kontaktowy

_____________________

e-mail

_________________________________

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury

 

Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii

ORKISZOWE POLA

ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań

z dopiskiem „odstąpienie od umowy  - Szkolenia”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy dotyczącej następujących zajęć: _____________________________________, które miały odbyć się w terminie ________________________ roku.

 

Umowa została zawarta z Orkiszowe Pola Dorota Łapa w dniu _______________ roku

 
 
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: __________________________________________________________
 
 
 
______________________
Data i podpis odstępującego od umowy (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Organizatora w wersji papierowej)
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

1.    Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies Sklepu internetowego orkiszowepola.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego  na www.sklep.orkiszowepola.pl, i w Regulaminie Szkoleń i Warsztatów dostępnym na www.szkola.orkiszowepola.pl chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

2.    Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający (który jest także Organizatorem w rozumieniu Regulaminu Szkoleń i Warsztatów), tj. Pani Dorota Łapa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Orkiszowe Pola Dorota Łapa pod adresem ul. Boya-Żeleńskiego 18, 60-461 Poznań, NIP: 781-153-87-83, REGON 301667731.

3.    Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym mailowo lub telefonicznie, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe.

4.    W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego (złożenie Zamówienia na Zajęcia wymaga rejestracji Konta) i/lub kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub Umowy  i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży i/lub Umowy (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

5.    Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub Umowy – przez okres realizacji Umowy i potem przez okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

6.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub Umowy i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Sprzedający może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na nim jako na administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży/Umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego, dokonywania rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

7.    Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.    Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.

9.    Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym w dwóch wariantach:

1.    a) dokonanie Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego, podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów/Zajęć dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz NIP;

2.    b) dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Zamawiający dokonuje Zamówienia Towarów, zakupu Szkolenia i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Rejestracja Konta jest wymagana w celu dostępu do materiałów z Zajęć. Dokonując rejestracji Zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy  numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów/Zajęć dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia.

10.  Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji Konta Zamawiającego dopisać się do listy subskrybentów newslettera. Zapisanie się na subskrypcję newslettera możliwe jest także poprzez wprowadzenie adresu e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego, dla Użytkownika, który zaakceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności oraz kliknie przycisk oznaczony symbolem „Zapisz mnie na newsletter”. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie link znajdujący się w przesłanej wiadomości.

11.  Zamawiający posiadający Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego, weryfikując się na stronie poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

12.  Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

13.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

14.  Strona Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

15.  Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:

16.  a) zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

1.    poprawy wydajności i optymalizacji działania strony Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

2.    poprawy funkcjonalności strony Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

3.    targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.

17.  Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika strony ww Sklepu internetowego.

18.  Pliki „cookies“ używane na stronie Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

19.  Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego i/lub subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

20.  Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika.

21.  Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży/Umów, nie zmienia treści Umów sprzedaży/Umów zawartych przed zmianą Polityki.

22.  Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym

Poznań, 15.02.2022 roku.