Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

1.    Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w sklepie Internetowym https://sklep.orkiszowepola.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), korzystajacych z zajęć, warsztatów i szkoleń zamawianych poprzez https://szkola.orkiszowepola.pl (zwanej dalej „Szkołą”), a także Użytkowników korzystających ze strony https://orkiszowepola.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego lub Szkołu , chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

2.    Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym i Szkole oraz Użytkowników Strony internetowej jest spółka pod firmą ORKISZOWE POLA Sp. z o.o. adres: ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000960728, NIP: 7812033513, REGON 521493226 (zwana dalej „Administratorem”) .

3.    Użytkownik korzystające ze Sklepu internetowego, Szkoły czy Strony interentowej, i/lub dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym lub Szkole, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera czy korzystając z innych usług świadczonych drogą elektroncizną w Sklepie internetowym czy Szkole, i/lub kontaktując się z Administratorem  mailowo lub telefonicznie, przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas odwiedzania Sklepu internetowego, Szkoły czy Strony internetowej).

4.    Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

a)  złożenie Zamówienia w Szkole lub Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

b)  rejestracja Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, Szkole – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych Zamówieniach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta Zamawiającego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta Zamawiającego. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Zamawiającego i wykonania zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora przez czas prowadzenia Konta Zamawiającego, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta Zamawiającego nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta Zamawiającego, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

c)  kontakt Użytkownika z Administratorem - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy telefonicznie, bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, Szkole, czy na Stronie internetowej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika;

d)  korzystanie z usługi przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu przypomnienia drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego Hasła do Konta Zamawiającego, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

e)  korzystanie z usługi „Recenzja produktu” w Sklepie internetowym – Użytkownik wysyłając do akceptacji Administratora opinię o Towarze podaje swoje imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu zamieszczenia na Stronie Towaru w Sklepie internetowym subiektywnej wyrażonej przez Użytkownika opinii o Towarze, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, przez okres zamieszczenia opinii na Stronie Towaru. Po wykonaniu umowy, Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

f)    wysyłka newslettera przez Administratora drogą mailową - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania przez Administratora do Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w Sklepie internetowym, Szkole, czy na Stronie internetowej adres email informacji handlowych, marketingowych, reklamowych. Dane przekazane podczas korzystania z danej usługi wykorzystywane są w celu wysyłki newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli zgoda Użytkownika. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora do czasu cofniecia zgody przez Użytkownika. Rezygnacja z otrzymywania newsettera nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłką newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na wysyłkę, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

g)  analiza i statystyka danych Strony internetowej, Szkoły i Sklepu internetowego – dane osobowe Użytkownika zgromadzone w logach systemowych Strony internetowej, Szkoły i Sklepu internetowego internetowej wykorzystywane są przez Administratora w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników Strony internetowej, Szkoły i Sklepu internetowego, aby poprawić ich funkcjonalności i obsługę techniczno-administracyjną tych stron, co stanowi uzasadniony interes Administratora, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6. ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

.

.

5.    Administrator informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.

7.     

8.    Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, innym niż wskazane w regu,aminie Sklepu interetowego, Szkołu czy na Stronie internetowej, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9.    Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego, Szkoły i Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

10. Strona internetowa, Szkoła i Sklep internetowy  mogą wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Stronę internetową, stronę Szkoły czy Sklepu internetowego na urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Administratora wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego, Szkoły i Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego i Szkoły  mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu internetowego i Szkoły. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawy wydajności i optymalizacji działania strony Sklepu internetowego i Szkoły. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

c) poprawy funkcjonalności strony Sklepu internetowego i Szkoły. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

d) targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony Sklepu internetowego i Szkoły do potrzeb Użytkownika.

12. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu internetowego, Szkoły i Stronie interbnetowej  nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.

13. Pliki „cookies“ używane na stronie Sklepu internetowego, Szkoły  i Strony internetowejsą bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego, Szkoły, czy Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” albo brak zgody na niezbędne pliki „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym, Szkole czy Stronie internetowej.

14. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa, zmiana zasad zamawiania w Sklepie internetowym czy Szkole). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, Szkoły, Stronie internetowej a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

15. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika.

16. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

17. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, Szkoły, czy Strony internetowej W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w Sklepie internetowym, Szkole i na Stronie internetowej.Poznań, dnia 26.08.2023 roku, obowiązuje od dnia 09.09.2023 roku